Nginx:按天分割Nginx访问日志 nginx

Nginx:按天分割Nginx访问日志

Nginx的日志默认是存放在access_log文件里,且只有这一个,不会自动切割,当网站访问量巨大后,日志文件也会随之增大,这样不方便查询日志,下面是分割日志文件的办法 建立脚本:在次日把头天的日志...
阅读全文